ada

Apa itu ada?

ada adalah v 1 hadir; telah sedia: ia — di sini dr tadi; 2 mempunyai: ia tidak — uang; 3 be- nar; sungguh-sungguh (untuk menguat- kan sebutan): ia — menerima surat itu; adalah v 1 ada (dipakai pd permulaan ce- rita): ~ seorang saudagar yg amat kaya; 2 ialah: berita itu ~ gosip jempol belaka; adanya n 1 keadaan; hal ada: ~ per- tentangan paham itu menimbulkan kesukaran; 2 demikianlah keadaannya: sekalian kaum keluarga selamat ~; 3 orang- nya: mereka juga ~; sudah diketahui juga siapa ~; berada v 1 ada (di): saya ~ di Semarang selama tiga hari; 2 agak kaya (tidak ke- kurangan): kakaknya tergolong orang yg ~ di kotanya; berada-ada v ada sesuatu (sebab, mak- sud) yg tersembunyi: kalau tidak ~ ma- sakan ia mau menanggung rugi; mengada-adakan v 1 berkata (meminta, berpikir) yg bukan-bukan; membuat-bu- at; membikin-bikin: ia hanya ~ saja; 2 melebihkan; mempersangat; membo- hong; membual: dia suka ~ jangan di- percaya; 3 menyusahkan (krn selalu meminta dsb yg bukan-bukan); mengadakan v 1 menjadikan; mencip- takan:  Tuhan  ~  laban  dan  daratan; 2 menyebabkan ada; menyediakan (uang, perlengkapan, tempat); mendirikan (per- kumpulan): dapat ~ segala yg belum ada; 3 menyebabkan; mendatangkan: ~ perselisihan; 4 menyelenggarakan (pesta, per- tunjukan); 5 melakukan (tindakan peru- bahan): ~ serangan udara; ~ perubahan undang-undang; pengadaan n hal mengadakan; hal me- nyediakan: ~ pesiapan menjelang pera- yaan HUT Jakarta; keadaan n 1 sifat; perihal (suatu benda): ~ ekonominya makin baik; 2 suasana; situasi yg sedang berlaku: dapat me- nguasai ~, dapat menekan segala yg me- nimbulkan kerusuhan dsb;

***Keterangan:

n : nomina; v : verba; a : adjektiva; adv : adverbia; num : numeralia; p : partikel; pron : pronomina

dl : dalam ;dng : dengan ; dp : daripada; dr : dari; dsb : dan sebagainya; kpd : kepada; krn : karena; msl : misalnya; pd : pada; sbg : sebagai; spt : seperti; thd : terhadap; tt : tentang; yg : yang

sumber: Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008.

Pencarian Terkait